فهرست

دارورساني هدفمند به سلول هاي تومور با استفاده از برهمکنش نانولوله¬هاي کربنی و اکسيد آهن

با استفاده از پليمر‌هاي خطي- دندريمري و نانوذرات آهن نوعي سيستم دارورساني براي داروي ضدسرطان طراحي شده است. در اين تحقيق كه در دانشگاه لرستان انجام شد، يک سيستم دارورساني متشکل از نانولوله کربني، پليمر خطي-دندريمري، نانوذرات آهن و داروي ضد سرطان دوکسوربيسين تهيه شده است. اين سيستم هيبريدي بواسطه پليمر خطي- دندريمري، زيست سازگاري و حلاليت مناسب در محيط فيزيولوژي، بواسطه داروي ضد سرطان دوکسوربيسين توانايي کشتن سلول‌هاي سرطاني، بواسطه نانولوله کربني خاصيت عبور سريع از ديواره سلولي و بواسطه نانوذرات آهن خاصيت رهگيري و هدايت به بافت سرطاني را داراست. در اين تحقيق در ابتدا نانوذرات آهن برروي سطح نانولوله کربني قرار داده شدند و سپس نانولوله کربني حاوي نانوذرات آهن با پليمر خطي- دندريمري برهم کنش داده شد و قابل حل در آب گرديد. در ادامه داروي دوکسوروبيسين بر روي سامانه قرار گرفت. در ادامه قابليت اين سامانه در از بين بردن سلول‌هاي سرطاني به‌صورت برون تني و همچنين توانايي آنها در هدايت بسوي تومورهاي سرطاني مورد بررسي قرار گرفت. انواعي از نانومواد در يک سيستم واحد به منظور استفاده از خواص تمامي آنها در از بين بردن سلول‌هاي سرطاني قابل هيبربد شدن هستند.

منبع خبر:                   http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13738-012-0203-3#page-1