فهرست

صدور گواهی صلاحیت علمی شرکت کیلوپیکوآرین (عضو حقوقی انجمن)

 

 
 
 
 
 
 
انجمن نانوفناوری ایران به عنوان یکی از پویاترین انجمن های علمی و یکی از بزرگ ترین متولیان امر ترویج نانوفناوری در کشور در راستای دستیابی به اهداف متعالی مصوب خود در زمینه دستیابی به جایگاه مرجعیت علمی در حوزه نانوفناوری در کشور و بر اساس آیین نامه مصوب هیات مدیره انجمن، نسبت به صدور گواهینامه صلاحیت علمی شرکت کیلوپیکوآرین به عنوان یکی از اعضای حقوقی انجمن اقدام نمود.
این گواهی بر اساس مفاد آیین نامه صلاحیت علمی اعضای حقوقی انجمن و در پی بررسی های فنی و کارشناسی صورت گرفته روی مدارک و مستندات این شرکت و با توجه به تخصص، تجارب و پروژه های انجام گرفته توسط شرکت مزبور به این شرکت اعطاء گردیده است.
روابط عمومی انجمن نانوفناوری ایران ضمن تبریک  به مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره شرکت کیلوپیکوآرین، موفقیت ایشان را در تمامی عرصه های تلاش و سازندگی از ایزد متعال مسئلت می نماید.
تاریخ ایجاد: جمعه 10 ارديبهشت 1395
تاریخ انتشار: شنبه 17 تير 1396
تعداد بازدید: 1777