فهرست

برگزاری نهمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، طبق روال سنوات گذشته در نظر دارد نهمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: زمینه های تحقق و ضمانت های اجرا" در بهار سال 1399 برگزار کند.
انجمن نانوفناوری ایران از کلیه اعضای فرهیخته حقیقی و حقوقی انجمن برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل می آورد.