فهرست

کسب رتبه A توسط انجمن نانوفناوری ایران


انجمن نانوفناوری ایران برای پنجمین سال متوالی موفق به کسب رتبه A از کمیسیون انجمن های علمی ایران شد.
 کمیسیون انجمن های علمی ایران به عنوان متولی امور انجمن های علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هرساله نسبت به ارزیابی عملکرد انجمن های علمی اقدام می نماید.
این ارزیابی که به صورت متمرکز و یکپارچه برای تمامی انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود شامل پنج بخش به شرح زیر می باشد:
- توانمندسازی
- مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت علمی
- توسعه تعاملات ملی
- توسعه تعاملات بین المللی
- سایر فعالیت ها

این ارزیابی در مجموع 1500 امتیاز دارد و انجمن هایی که از 1000 تا 1500 امتیاز کسب نمایند موفق به کسب رنبه A از کمیسیون خواهند شد.
انجمن نانوفناوری ایران بر اساس ارزیابی انجام شده توسط کمیسیون روی گزارش عملکرد سال 1398 انجمن و با کسب 1387 امتیاز از 1500 امتیاز برای پنجمین سال متوالی موفق به کسب رتبه A از کمیسیون انجمن های علمی ایران شد.

شرح امتیازهای کسب شده انجمن به شرح زیر بوده است:
- توانمندسازی: 320 امتیاز از 320 امتیاز
- مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت علمی: 480 امتیاز از 480 امتیاز
- توسعه تعاملات ملی: 201 امتیاز از 350 امتیاز
- توسعه تعاملات بین المللی: 135 امتیاز از 200 امتیاز
- سایر فعالیت ها 70 امتیاز از 150 امتیاز

هیات مدیره انجمن این موفقیت را به تمامی اعضای فرهیخته انجمن تبریک عرض نموده و از همه اعضای محترم برای اعتلای انجمن و دستیابی به اهداف متعالی آن دعوت به همکاری می نماید.