فهرست

ترکیب جدید هیات مدیره و بازرسین انجمن نانوفناوری ایران


هجدهمین نشست مجمع عمومی انجمن نانوفناوری ایران در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه سال 1399 به صورت حضوری و اینترنتی در دانشگاه خوارزمی برگزار گردید.

در این مراسم ضمن ارائه گزارش عملکرد سال سوم دوره هفتم هیات مدیره توسط ریاست محترم انجمن، ارائه گزارش خزانه دار و تصویب صورتهای مالی و نیز ارائه گزارش بازرس انجمن، انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن برگزار و طی آن ترکیب جدید هیات مدیره و بازرس انجمن مشخص شد.

بر این اساس ترکیب جدید هیات مدیره و بازرس انجمن به شرح زیر می باشد:

اعضای اصلی هیات مدیره:

1- آقای دکتر محمدحسین مجلس آرا- رییس هیات مدیره

2- آقای دکتر محمدرضا هرمزی نژاد- نایب رییس

3- آقای دکتر سید مهدی رضایت

4- آقای دکتر مالک نادری

5- آقای دکتر مهرداد کوکبی

اعضای علی البدل هیات مدیره:

1- آقای دکتر فرامرز کنجوری

2- خانم دکتر فاطمه عربگل

بازرسین انجمن:

1- اقای دکتر علی ایرانمنش- بازرس اصلی

2- خانم دکتر کیانوش خسروی دارانی- بازرس علی البدل

روابط عمومی انجمن نانوفناوری ایران ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بیدریغ همکاران محترم دوره هفتم هیات مدیره و نیز بازرسین دوره قبل انجمن برای اعضای محترم دوره هشتم هیات مدیره و بازرسین جدید انجمن آرزوی توفیق و سلامتی دارد.